Even praktisch

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Openingsuren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

 

12.55 – 15.45

13.05 – 15.00

We vragen met aandrang dat alle kinderen, ook de kleuters, op tijd op school zijn. Op die manier ontmoeten de leerlingen de klasgenoten op de speelplaats, nemen ze deel aan het onthaal in de klas en begint de schooldag op een rustige, gestructureerde manier. Wacht niet tot het belteken om de leerlingen de speelplaats op te sturen!

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 7 uur en er is opvang verzekerd tot 18 uur (woensdag tot 13 uur). Wie vóór 8 uur op school komt, gaat naar de opvang. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen, die voor 8 uur buiten wachten in plaats van naar de opvang gaan. Van 7 tot 8 uur gaat de opvang in de turnzaal door.

De leerlingen die niet met de rij vertrekken of door de ouders opgehaald worden, moeten op de aangelegde wachtplaats aan de parking onder begeleiding van een leerkracht blijven wachten.  Kinderen die ‘s middags op school eten, mogen tussen de middag onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

’s Middags mogen de leerlingen niet vroeger dan 12.40 uur opnieuw op school  komen.

Verlaten van de school

 

De leerlingen kunnen de school op twee manieren verlaten:

 1. Ofwel met één van de twee begeleide rijen:
 • * richting Basculestraat:
 • * richting Meenseweg (overstekers Zebrapad)

In beide gevallen eindigt de verantwoordelijkheid van de toeziende leerkrachten bij het ontbinden van de rijen. De leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die, zonder toelating van de begeleidende leerkrachten, de rij verlaten of op de straathoek blijven wachten tot ze afgehaald worden. Alle leerkrachten die de rij begeleiden zijn gemachtigde opzichter.

 1. Ofwel samen met de ouders of met de personen die door de ouders zijn
   aangesteld.

 

In geen geval mag de leerling de school op eigen houtje verlaten.

Fietsers vervoegen achteraan één van de twee rijen; zij gaan daarbij te voet, met de fiets aan de hand, tot aan de plaats waar de rijen ontbonden worden.

Opvang

 

Elke dag is er mogelijkheid tot opvang en/of studie.

Morgenopvang:                          opvang van 7 tot 8 uur in de turnzaal

Avondopvang:

Kleuters:

opvang in de turnzaal tot 18.15 uur

1ste en 2de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

3de en 4de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

5de en 6de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de polyvalente zaal (parking: gang directie). De leerlingen kunnen, eens de studie begonnen is, niet afgehaald worden tot 16.45 uur om zo de groep niet te storen. Wij hopen hiervoor op begrip!

Leerlingen die om 17 uur niet afgehaald worden, gaan dan ook naar de turnzaal waar er opvang is tot 18.15 uur. Er wordt ook een computerklas ingericht voor de oudste klassen.

Per begonnen half uur gescand en €1 per half uur aangerekend. Voor de opvang en studie wordt dus volgende dagelijkse vergoeding gevraagd :

Morgenopvang

            7.00 tot 8.00 uur

            7.30 tot 8.00 uur

Avondopvang + studie

            tot 16.45 (vrijdag tot 15.45 uur)

            tot 17.15 (vrijdag tot 16.15 uur)

            tot 17.45 (vrijdag tot 16.45 uur)

            tot 18.15 (vrijdag tot 17.15 uur)

            vrijdag tot 17.45

            vrijdag tot 18.15

Woensdag

            12.30 tot 13.00 uur

€ 2

€ 1

€ 1

€ 2

€ 3

€ 4

€ 5

€ 6

€ 1

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

Tussen de middag wordt er €1 betaald voor de opvang de hele middag. Wie naar huis gaat, kan pas om 12.40u terug binnen op school, wie eerder komt zal ook opvang betalen.

Er wordt hiervoor een maandelijkse rekening meegegeven.

Woensdagmiddagopvang

Op schriftelijke vraag van de ouders worden de leerlingen per bus, zowel uit de kleuter- als uit de lagere afdeling naar de dienst Buitenschoolse Opvang gebracht, ofwel in de Oude Veurnestraat, ofwel in de Augustijnenstraat tot 18.30 uur.

Prijs per kind : bus naar buitenschoolseopvang          € 3

Eenmaal ter plaatse vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Buitenschoolse opvang. Meer info op www.buitenschoolseopvangieper.be

De verantwoordelijke van deze dienst is mevrouw Martine Verschoot. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 0478/58.13.70

Fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderopvang op school

De voorwaarden betreffende de aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderoppas werden gewijzigd door de wet van 6 juli 2004. (B.S. 5.08.2004)

Die wetswijziging houdt een verruiming van de maatregel in. Voortaan worden de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderoppas immers uitgebreid naar:  
- de uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben
- de uitgaven betaald aan kleuter- en lagere scholen.

De aard van de opvang

Enkel de opvang (indien de school dit organiseert) buiten de normale schooldagen en schooluren wordt in aanmerking genomen. Volgende vormen van opvang worden o.a. bedoeld:

Þ voor- en naschoolse opvang
Þ opvang op woensdagnamiddag
Þ opvang op vrije dagen
Þ opvang tijdens de schoolvakanties
Þ opvang tijdens de middagpauzes.

Bepaalde uitgaven komen echter niet voor de aftrek in aanmerking omdat ze activiteiten vergoeden die verbonden zijn aan de onderwijsdoelstellingen van de school en doorgaans ook tijdens de schooldagen en schooluren worden georganiseerd. Het betreft hier uitgaven in het kader van schoolexcursies, schoolreizen, culturele uitstappen, openluchtklassen, sportkampen, buitenlandse reizen.

De aard van de kosten

 

Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar: bijkomende kosten zoals drank- of maaltijdkosten komen niet in aanmerking.

Het attest

 

De uitgaven voor de kinderoppas zijn slechts aftrekbaar op voorwaarde dat de ouders de echtheid en het bedrag ervan verantwoorden door bewijsstukken die bij de aangifte van de personenbelasting moeten worden gevoegd.
 

Teneinde ten laatste met de factuur van maart een attest aan de ouders van de uitgaven voor kinderoppas te kunnen uitreiken, wordt aan de scholen gevraagd om volgende gegevens bij te houden:
 àde naam, de voornaam en het adres van de ouder
 àde naam en de voornaam van het kind
 àde geboortedatum van het kind
 àde periode waarin het kind is opgevangen
 àhet aantal opvangdagen
 àhet dagtarief
 àhet totale bedrag van de opvangkosten

Met andere woorden: ‘De school zal aan elke ouder, van wie hun kind (betalend) gebruik gemaakt heeft van onze opvangdienst, een attest bezorgen, zodat je de uitgaven voor kinderopvang fiscaal kunt aftrekken.' Dit gebeurt enkel als alle facturen van het betreffende jaar betaald zijn.
Ouders van leerlingen die gebruik maakten van de Buitenschoolse Opvang kunnen daar hun fiscaal attest vragen.

 

Maaltijden

 

Er zijn verschillende mogelijkheden :

 • * De leerlingen brengen zelf hun boterhammen mee (geen drank).  Drank is op school te verkrijgen (soep, fruitsap, chocomelk en water)

              opvang + drank inbegrepen € 1,30

 • * De leerlingen nemen een volledige maaltijd + opvang.

              maaltijd voor de kleuters: € 3,10

              maaltijd voor de lagere school: 3,50

 

Tussendoortjes

Kinderen mogen tijdens de speeltijden een tussendoortje eten.

Wij vragen wel het volgende:

 • * gebruik een genaamtekende koeken- of fruitdoos
 • * we laten alle koekenpapiertjes thuis
 • * droge koek (geen chocolade)
 • * Elke voormiddag eten wij een stuk fruit! Ook in de namiddag mag er een stuk fruit gegeten worden of een droge koek.  
 • * water drinken kan via de kraantjes op de speelplaats of je brengt zelf een genaamtekend flesje mee dat je in de klas laat staan. Wij stimuleren graag het drinken van water.